október 19 2022 1Komentár
obnova-domov-energeticky-certifikat

Stručne a vecne k obnove domov so STAVINEK s.r.o.

Vysoké účty za energie trápia všetkých. Existujú desiatky tipov na jej okamžité šetrenie. Pokiaľ však uvažujete v dlhodobom horizonte, jednoznačne si skvalitnite bývanie!

Ak už máte starší rodinný dom, je vhodné popremýšľať či vám napríklad jeho zateplením, výmenou okien, zmenou zdroja energie alebo napríklad inštalovaním tieniacej techniky neklesnú neustále rastúce náklady na bývanie. Ministerstvo životného prostredia SR vám na to ponúkne financie formou príspevku. Firma STAVINEK s.r.o. vám pri realizácii obnovy domu rada pomôže alebo vás materiálovo zabezpečí.

Začnime teoreticky. Podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR by mohlo získať minimálne 30tisíc domov do roku 2026. O príspevok k 31.10.2022 už požiadalo  959 rodinných domov.

V tomto článku si bližšie povieme: 

 • kto môže o príspevok požiadať,
 • čo musí spĺňať rodinný dom,
 • aké opatrenia je možné na dome vykonať a najmä,
 • o akú výšku finančných prostriedkov môžeme požiadať.
obnova-domov-setrenie
Zdroj: Pixabay

 

Žiadateľ

Zadefinujme si skupiny žiadateľov:

 • Štandardná
 • Socio-ekonomická skupina so zvýhodnenou mierou podpory, tzn. žiadateľ má v osobnej starostlivosti dieťa so zdravotným postihnutím alebo žije vo viacdetnej(4 a viac) rodine

My sa budeme v tomto článku prioritne venovať štandardnému žiadateľovi.

 

Čo musí žiadateľ o príspevok spĺňať?:

 • Oprávnený je každý spoluvlastník rodinného domu(ďalej len „RD“), ktorý:
  • Je občanom členského štátu EÚ
  • Má trvalý pobyt v RD ( najneskôr od 5.septembra 2022)
  • Je spôsobilý na právne úkony, nie je odsúdený za trestné činy
  • Nemá evidované nedoplatky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
  • Nie je voči nemu vedená exekúcia Exekučným úradom
  • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti o príspevok
  • Môže byť vlastník, bezpodielový spoluvlastník alebo podielový spoluvlastník
 • Môže na úkony splnomocniť tretiu osobu(napr. firmu STAVINEK)
 • Môže podávať žiadosť od 15. októbra 2022 do uzavretia výzvy

Pokiaľ spĺňate predchádzajúce podmienky, pozrieme sa v krátkosti na vlastnosti rodinného domu(RD).

 

Rodinný dom

  • Musí byť na území SR
  • Na liste vlastníctva figuruje ako „rodinný dom“ (max.3 bytové jednotky)
  • Postavený bol pred 1. januárom 2013(kolaudačné rozhodnutie nadobudlo platnosť pred týmto dátumom)
  • Slúži výlučne na bývanie
  • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je vedený ako „rodinný dom“
  • Energetická hospodárnosť RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou.

Pokiaľ má váš RD všetky prechádzajúce vlastnosti, je čas zistiť aké zlepšenia sú vo výzve podporované.

zelena-domacnost
Zdroj: Pixabay

Opatrenia na obnovu RD

 

Pamätajte, obnovou RD musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30%!

Musí sa vykonať aspoň 1 opatrenie zo skupiny A! Opatrenia zo skupín B sú voliteľné.

Stručne si vymenujeme o aké opatrenia sa jedná.

Opatrenia A

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strešného plášťa
  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
  • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • Zateplenie podlahy na teréne

zateplenie obvodoveho plasta

Zlepšenia tepelno-technických vlastností budovy z tejto skupiny vám radi zrealizujeme, alebo si u nás viete nechať odborne poradiť pri výbere certifikovaných stavebných materiálov a následne si ich u nás objednať. Materiál vám objednáme, uskladníme, dovezieme alebo si ho u nás vyzdvihnete osobne v 2 predajniach: Námestovo alebo Oravská Polhora.

Opatrenia B1

  • Tepelné čerpadlo
  • Fotovoltické panely
  • Solárne kolektory
  • Plynový kondenzačný kotol
  • Rekuperácia
  • Iný tepelný zdroj

!!Pozor, finančný príspevok vám neuznajú, ak si nainštalujete ako zdroj tepla kotol na spaľovanie biomasy, uhlia či oleja!

obnova-domov-solarne-kolektory
Zdroj: Pixabay

Opatrenia B2

  • Zelená strecha

 

Opatrenia B3

  • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

 

Opatrenia B4

  • Vonkajšia tieniaca technika

 

Opatrenia B5

  • Odstránenie azbestu

Okrem realizácie opatrení možno finančné prostriedky poskytnúť na prípravu sprievodnej dokumentácie a vynútených vedľajších výdavkov. Na stránke www.obnovdom.sk získate podrobné informácie.

 

Výška poskytovaných prostriedkov

obnova-domov-financie

 

Finančné prostriedky poskytnuté v tejto výzve pre štandardnú skupinu žiadateľov neprekročia:

A. 14 000€

Ak projekt dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30-60% oproti pôvodnému stavu.

 

B. 19 000€

Ak projekt dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni viac ako 60% oproti pôvodnému stavu.

 

Zároveň výška príspevku nebude vyššia ako 60% celkových oprávnených výdavkov.

 

Výška oprávnených výdavkov

 

Pre vyčíslenie výšky celkových oprávnených výdavkov sa využíva systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, t.j. výška výdavkov sa neurčuje na základe žiadateľom, resp. prijímateľom preukázaných skutočne vynaložených výdavkov, ale podľa rozsahu zrealizovaného, resp. plánovaného projektu (počtu jednotiek (pri určení výšky nižšie uvedených jednotkových výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH)) v rámci jednotlivých opatrení a sprievodnú dokumentáciu, a to nasledovne:

Opatrenia A: zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy(vrátane prác a použitého materiálu)

opravnene-vydavky-skupina-A

!Výška oprávnených výdavkov na realizácii opatrení skupiny A musí byť minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu!

 

Opatrenia B1: inštalácia zdroja energie(vrátane uvedenia do prevádzky)

opravnene-vydavky-B1

 

Opatrenia B2: zelená strecha

opravneny-vydavky-skupina-B2
Opatrenia B3: akumulačná nádrž na dažďovú vodu

opravnene-vydavky-skupina-B3
Opatrenia B4: tieniaca technika

opravnene-vydavky-skupina-B4
Opatrenia B5: odstránenie azbestu(rozobratie, odvoz a uskladnenie)

opravene-vydavky-skupina-B5
Sprievodná dokumentácia

opravnene-vydavky-dokumentacia
Administratíva

Žiadosť si vyplníte on-line, následne si ju vytlačte, podpíšte a spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke doručte:

 • poštou, kuriérom, na adresu podateľne SAŽP,
 • osobne na regionálne kancelárie,
 • alebo ak disponujete elektronickým podpisom, žiadosť môžete podať prostredníctvom  www.slovensko.sk .

Žiadosť bude zaradená do poradia žiadostí, ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku podľa dátumu predloženia dokumentov, na základe ktorých bude žiadosť vyhodnotená ako úplná.

Všetky informácie k danej výzve, presný postup vypĺňania žiadosti, aké prílohy je nutné priložiť ku žiadosti, formuláre a množstvo iného nájdete na stránke www.obnovdom.sk

 

V ďalšom článku sa pozrieme detailnejšie na oprávnené výdavky formou prepočtu na praktickom príklade a zároveň si stručne prejdeme možnosti financovania.

 

Zdroj:  www.obnovdom.sk

Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov „Pilotná výzva“

Príručka pre žiadateľa k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov

 

1 comment

 1. […] základných informácií nájdete v našom predchádzajúcom článku Stručne a vecne k obnove domov so STAVINEK s.r.o. kde sme si zadefinovali, čo musí spĺňať žiadateľ, rodinný dom, ktorý sa chystáte obnoviť, […]

Comments are closed.