O nás

Vykonávanie inžinierskych, bytových alebo občianskych stavieb.

STAVINEK, s.r.o., je spoločnosť zameraná na uskutočňovanie stavieb a ich zmien – inžinierske, bytové alebo občianske stavby. Našou snahou je komplexné uspokojenie potrieb zákazníka pri výstavbe, rekonštrukcii a úpravách objektov, verejných priestranstiev, domov a bytov.
Naším cieľom je získať stabilnú pozíciu na trhu, zamerať sa na certifikáciu spoločnosti a samozrejme dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj v environmentálnej alebo ekologickej oblasti.
Spokojnosť zákazníkov docieľujeme kvalitnými výkonmi pri použití najmodernejších technológií a najkvalitnejších materiálov.

Predmetom IMS organizácie je:
Vykonávanie inžinierskych, bytových alebo občianskych stavieb.

Spoločnosť STAVINEK sa predovšetkým venuje realizácii stavieb podľa požiadaviek klienta. Ide predovšetkým o realizáciu priemyselných stavieb, pozemných stavieb, až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov. Pri výstavbe využívame moderné technológie, spoločnosť vždy pružne reaguje a prispôsobuje sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Bezproblémová realizácia náročných stavieb je zabezpečená aj vďaka vlastnému vozovému parku a stavebným mechanizmom.
Vrcholový manažment si plne uvedomuje zodpovednosť za kvalitu poskytovanú zákazníkovi a zodpovednosť voči životnému prostrediu a BOZP, a preto sa zaväzuje dodržiavať kvalitu produkcie k spokojnosti zákazníka a aktívne vplývať na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov spoločnosti a dodržiavanie pravidiel BOZP.
Manažment v rámci vodcovstva a pracovníci pracujúci pre organizáciu sa zaväzujú k neustálemu zlepšovaniu integrovaného manažérskeho systému vzhľadom na povinné právne a iné požiadavky organizácie, požiadavky zainteresovaných strán, udržiavania risk manažmentu, k plneniu požiadavky ISO 9001 a požiadavky zákazníka, ISO 14001, ochrany a prevencie pred znečisťovaním životného prostredia ako aj požiadavky ISO 45001 v oblasti protiúrazovej prevencie a prevencie poškodzovania zdravia, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia, zlepšovanie kvality svojich produktov, svojich vplyvov voči ŽP následnými záväzkami politík:

Politika kvality:

 • Zabezpečovať dodržiavanie aplikovateľných požiadaviek (právnych a iných požiadaviek) v oblasti podnikania / kontextu organizácie a požiadaviek kvality, procesov, prevádzok.
 • Vykonávať prácu na prvý krát kvalitne a správne v zmysle nastavených požiadaviek.
 • Realizovať profesionálne služby v obchode, inžinieringu a realizácii stavebných prác – zodpovedajúce špecifickým požiadavkám zákazníka, vrcholového manažmentu, ako aj právnym a iným požiadavkám v stanovenom čase a nákladoch.
 • Zlepšovať efektívnosť interných a externých procesov systému manažérstva kvality ako aj celého IMS v zameraní na požiadavky zákazníka a úroveň kvality produktu, metodikou PDCA s riadením ich rizík a príležitostí.
 • Vytvoriť potrebné zdroje v oblasti prípravy pracovníkov, infraštruktúry a pracovného prostredia.

Environmentálna politika:

 • Zabezpečovať dodržiavanie právnych a iných požiadaviek v oblasti podnikania organizácie a požiadaviek ŽP.
 • Znižovať náklady prostredníctvom úspor energie a prírodných zdrojov.
 • Zabezpečiť a zlepšovať nakladanie s odpadmi – ich opätovné využívanie alebo recyklácia, obnovovanie a spracovávanie.
 • Sústavne zlepšovať ukazovatele environmentálneho správania.
 • Minimalizovať všetky významné negatívne environmentálne vplyvy nových udalostí používaním jednotných postupov a plánovania environmentálneho manažérstva.
 • Vzdelávaním zvyšovať úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia vo všetkých organizačných jednotkách spoločnosti a tiež aj u dodávateľov a zmluvných partnerov.
 • Zabezpečiť realizáciu a udržiavanie programov systému environmentálneho manažérstva na určovanie, preskúmanie a dosahovanie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov.

Politika BOZP:

 • Zabezpečovať dodržiavanie právnych a iných požiadaviek v oblasti podnikania organizácie a požiadaviek BOZP, PZS a OPP.
 • Uznať BOZP ako neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít
 • Zabezpečovať a zvyšovať vysokú úroveň ukazovateľov výkonnosti BOZP, minimálne v súlade so zákonnými požiadavkami a neustále zlepšuje tento stav aj z hľadiska efektívnosti nákladov
 • Poskytovať primerané a vhodné zdroje na realizáciu tejto politiky a koncepciu politiky BOZP
 • Stanoviť a zverejňovať ciele BOZP, identifikovať ohrozenia, ich riziká a zlepšovať ich riadenie v oblasti ochrany zdravia pracovníkov. Zaoberať sa všetkými úrovňami bezpečnostných incidentov.
 • Riadenie a zlepšovanie BOZP je primárnou zodpovednosť priameho riadenia od najvyššej výkonnej úrovne až po najnižšiu riadiacu úroveň

Vrcholový manažment sa zaväzuje komunikovať a angažovať pracovníkov / zainteresované strany a konzultovať s nimi, aby sa dosiahla ich podpora v tejto politike a jej realizácii. Vrcholový manažment bude pravidelne preverovať túto politiku, integrovaný manažérsky systém auditmi. V súlade s politikou zabezpečovať pre pracovníkov pracujúcich v organizácii a jej procesoch na všetkých úrovniach primeraný výcvik / výchovu, aby boli kvalifikovaní na vykonávanie svojich pracovných povinností a zodpovedností.

Všetci pracovníci pracujúci pre organizáciu a jej externí poskytovatelia sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať politiku spoločnosti v rámci integrovaného manažérskeho systému.

 

V Námestove dňa 07.01.2019

……………………………………………..
Ing. Štefan Cubinek konateľ / riaditeľ

 

Tento dokument je záväzný pre všetky zainteresované strany organizácie STAVINEK a jeho obsah je duchovným vlastníctvom organizácie STAVINEK, s.r.o. zapísanej v Obchodnom registri Okresného súd Žilina v oddiely: Sro, vložka č. 67186/L a bez výslovného súhlasu konateľa nesmie byť kopírovaná a rozširovaná tretím osobám.